Skocz do zawartościCivil Code & Case Law San Andreas


Rekomendowane odpowiedzi

Civil Code

Civil Code (tzw. Kodeks cywilny) - jest to zbiór wszelki przepisów z zakresu prawa cywilnego, obejmujący zestaw instytucji. Jest kodyfikacją prawa prywatnego odnoszącego się do umów, majątku, rodziny i zobowiązań
Kodeks cywilny składa się przede wszystkim ze statutów regulujących ogólne obowiązki i prawa osób podlegających jurysdykcji stanu.

Statut I
Zbiór zasad ogólnych

§ 1. Akt prawny przedstawiony w tej regulacji, reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi.
§ 2. Podmiot, który ukończył 16. rok życia posiada pełną zdolność prawną.
§ 3. Osoba, która dokonała się ataku fizycznego w celach uszkodzenia mienia, osoby fizycznej, dóbr materialnych - zobowiązany jest do naprawienia szkód. 

Statut II
Sfera rodzinna

§ 1. Na mocy konstytucji, każda osoba ma prawo wejść w czynny związek małżeński - mężczyzna i kobieta, mężczyzna i mężczyzna, a zarówno kobieta z kobietą.
§ 2. Podmiot, który określa małżeństwo podlega pełnoprawnym wychowaniu swoich potomków, aż do pełnoletności.
§ 2.1. Oboje z podmiotów w w/w określeniu, może przystąpić z wnioskiem o ograniczenie praw rodzicielskich, na mocy sądu wyższej instancji (SCoSA).
§ 3. Każdy z uczestników bytu w małżeństwie, ma prawo złożyć wniosek odpowiedzialny za rozwód małżeński, a sama organizacja może zostać dokonana przez urzędnika instytucji publicznej.
§ 4. Podział majątku odbywa się tylko wtedy, kiedy para małżeńska dokonała wspólnego zakupu lub/i wspólnej inwestycji.

Statut III
Wynajem parcel mieszkalnych

§ 1. Każdy najemca, który chce dokonać się wynajmu parceli mieszkalnej, zobowiązany jest do regularnego płacenia wynajmującemu.
§ 2. Wszelkie wyrządzone szkody w wynajmowanym mieszkaniu, ponosi najemca, stąd też musi uzupełnić wszystkie koszta napraw.
§ 3. Wynajmujący udostępniając parcelę mieszkalną, powinien zawrzeć umowę pisemną. Przede wszystkim, na umowie powinna być zawarta klauzula, kontrakt i założenie umowy w formie czytelnej, a same podpisy z obu stron powinny być wyraźne na piśmie.
§ 4. Wynajmujący posiada pełne prawo do wypowiedzenia najemcy w okresie siedmiu dni, przed usunięciem osobnika z lokalu.

Statut IV
Umowy

§ 1. Podmiot, który dokonuje się podpisania umowy, powinien dokonać swój podpis na piśmie złożonym w formie tekstu. Umowa słowna, obowiązuje wtedy kiedy świadczą dwie osoby w formie ustnej.
§ 2. Pełnoprawny pełnomocnik z jednej strony, może sporządzić umowę pomiędzy dwoma stronami, w której zawrze swoją pełną reprezentację stopnia pełnomocnika.
§ 3. Umowa może zostać sporządzona na własnych warunkach, mimo wszystko musi ona być w pełni radykalna co do przepisów zawartych w aktach prawnych.


Case Laws

Case Laws (tzw. prawo precedensowe) - jest to prawo sądowe, które zostało stworzone przez sędziów w odróżnieniu od prawa stanowionego.

§ 1.1. Miranda v. Arizona - stanowi, że każda aresztowana osoba ma pełne prawo do praw przeciwko samo dyskryminacji. Takiej osobie zatrzymanej trzeba przedstawić prawo mirandy, w przeciwnym razie przedstawione zeznania, nie mogą być do dyspozycji w postępowaniu karnym.
§ 1.2. Mapp v. Ohio - instancja sądu najwyższego uznała, że dowody przechwycone w sposób bezprawny, bez nakazu przeszukania nie mogą być ujęte w postępowaniu karnym i jest to niezgodne z prawem.
§ 1.3. Terry v. Ohio - prawo stanowi o zatrzymaniu i przeszukaniu zewnętrznej odzieży osoby cywilnej, co do której jest uzasadnienie podejrzenia, że ta osoba jest uzbrojona i zamieszana w przestępstwo federalne. Osoby bez jakiegokolwiek uzasadnienia, nie mogą być przeszukane przez organy ścigania.
§ 1.4. Tennessee v. Garner - prawo Garner’a stanowi i zezwala na użycie śmiercionośnej siły (czyt. broni palnej) w kierunku osoby, która dokonała się przestępstwa federalnego oraz celem zapobieżenia ucieczce podejrzanego, jeśli nie są dostępne żadne alternatywy środki zatrzymania.
§ 1.5. Prado Navarette v. California - instancja najwyższego sądu w Stanach Zjednoczonych, zezwala na dokonanie zatrzymania danej osoby przy zgłoszeniu z 911 posługując się przy tym informacjami dostarczonych przez anonimowe wskazówki.
§ 1.6. Kentucky v. King - decyzją sądu stanowi prawo, które orzeka, że przeszukanie bez jakiejkolwiek formy nakazu może być przeprowadzone w wyjątkowych okolicznościach stworzonych przez policję stanową, które nie naruszają Czwartej Poprawki Konstytucji Stanów Zjednoczonych, o ile organ ścigania nie stworzył takiej konieczności naruszając lub grożąc naruszeniem w/w Czwartej Poprawki.
§ 1.7. Brendlin v. Californi - ustanawia Nas zgodnie z Czwartą Poprawką Konstytucji Stanów Zjednoczonych, że samochód z pasażerami, który został zatrzymany z danego incydentu (np. search warrants), tak samo zostają w sposób legalny zatrzymani.
§ 1.8. Glik v. Cunniffe - prawo te, uprawnia każdą osobę publiczną do nagrywania obrazu i dźwięku funkcjonariuszy publicznych w miejscu publicznym.
§ 1.9. Minnesota v. Dickerson - uprawnia każdego funkcjonariusza policji, który dokonuje przeprowadzenia przeszukania osoby cywilnej zgodne z prawem przeszukania broni, a wyczuje coś, co może stanowić wyobraźnię kontrabandy - nawet jeśli nie jest to kontrabanda - to funkcjonariusz ma prawo zdjąć przedmiot z osoby cywilnej.
§ 1.10. Pennsylvania v. Mimms - to prawo sporządzone przez wyższą instancję sądu, uprawnia funkcjonariusza organu ścigania przy prowadzonym zatrzymaniu drogowym, nakazać osobie wysiąść z samochodu i przeprowadzić obławę w celu sprawdzenia broni palnej, a samo prawo nie narusza Czwartej Poprawki Konstytucji Stanów Zjednoczonych.
§ 1.11. Brown v. Mississippi - prawo mówi o tym, że mimowolne przyznanie się oskarżonego, które zostało wymuszone użyciem siły przez organ ścigania, nie może zostać wpisane jako dowód.
§ 1.12. Schmerber v. California - instancja wyższa uznała, że przywilej przeciwko samooskarżeniu chroni oskarżonego jedynie przed przymusem zeznawania przeciwko sobie lub w inny sposób dostarczania państwu dowodów o charakterze zeznaniowym lub komunikacyjnym, oraz że pobranie krwi i wykorzystanie analizy nie pociąga za sobą przymus do tych celów.
§ 1.13. Katz v. United States - wraz zgodnie z Czwartą Poprawką, niekonstytucyjne jest przeprowadzenie i przeszukanie bez nakazu w dowolnym miejscu, w którym osoba ma uzasadnione oczekiwania co do prywatności (chyba, że stanowi jakiś wyjątek).
§ 1.14. Georgia v. Randolph -  zgodnie z zasadą Czwartej Poprawki,  która zwykle zakazuje wchodzenia do domu osoby, funkcjonariusz organu ścigania, nie może przeprowadzić przeszukania bez nakazu.
§ 1.15. United States v. Jones - instytucja sądu sprawuje orzeczenie, że zainstalowanie urządzenia śledzącego GPS w pojeździe i używanie urządzenia do monitorowania ruchu pojazdu stanowi przeszukanie na podstawie Czwartej Poprawki, w sposób nielegalny.
§ 1.16. Riley v. California - prawo uznaje się, że policja stanowa, by mogła zająć i przeszukać zawartości cyfrowej telefonu komórkowego, musi posiadać odpowiedni nakaz. Oznacza to, że funkcjonariusz nie może dokonać przeszukania telefonu osoby zatrzymanej.
§ 1.17. Montejo v. Louisiana - po wszczęciu kontradyktoryjnego procesu sądowego szósta poprawka gwarantuje oskarżonemu prawo do obecności obrońcy na wszystkich krytycznych etapach postępowania karnego. Takim etapem jest przesłuchanie przez państwo. Oskarżony  może zrzec się prawa do adwokata wynikającego z szóstej poprawki, o ile zrzeczenie się tego prawa jest dobrowolne, świadome i inteligentne.
§ 1.18. Berghuis v. Thompkins - prawo zrzeka się prawa oskarżonego do odmowy składania zeznań, chyba że zostanie ono wyraźnie powołane jednoznacznie.
§ 1.19. Salinas v. Texas - instytucja sąd najwyższego orzekł, że osoba, która formalnie nie przebywa w areszcie, która zdecyduje się zachować milczenie podczas przesłuchania przez władze, musi dochodzić swojego prawa do odmowy milczenia na mocy Piątej Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, w przeciwnym razie organ ścigania może uznać jej milczenie jako dowód winy.

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...